ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
PDF
Εκτύπωση
E-mail

 

ΙΩΝΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε.

Αρ. ΓΕΜΗ 1220401000

 

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 

     

 

       

 

 

31/12/2015

 

31/12/2014

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

     

 

Ενσώματα πάγια

     

 

Μηχανολογικός εξοπλισμός

88,00

 

88,00

 

Λοιπός εξοπλισμός

485,09

 

485,09

 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

4,00

 

4,00

 

Σύνολο

577,09

 

577,09

 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

577,09

 

577,09

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

     

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

     

 

Εμπορικές απαιτήσεις

748.670,24

 

1.228.064,41

 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

24.129,81

 

0,00

 

Λοιπές απαιτήσεις

457.350,63

 

250.009,11

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

4.433,05

 

11.127,10

 

Σύνολο

1.234.583,73

 

1.489.200,62

 

Σύνολο κυκλοφορούντων

1.234.583,73

 

1.489.200,62

 

Σύνολο ενεργητικού

1.235.160,82

 

1.489.777,71

 

       

 

Καθαρή θέση

     

 

Καταβλημένα κεφάλαια

     

 

Κεφάλαιο

524.778,00

 

524.778,00

 

Σύνολο

524.778,00

 

524.778,00

 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

     

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

40.712,00

 

40.712,000

 

Αποτελέσματα εις νέο

-355.587,26

 

-198.536,00

 

Σύνολο

-314.875,26

 

-157.824,00

 

Σύνολο καθαρής θέσης

209.902,74

 

366.954,000

 

Προβλέψεις

     

 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

41.534,13

 

41.534,13

 

Σύνολο

41.534,13

 

41.534,13

 

Υποχρεώσεις

     

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

     

 

Τραπεζικά δάνεια

0,00

 

0,00

 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

230.273,81

 

232.213,81

 

Εμπορικές υποχρεώσεις

128.018,13

 

225.644,12

 

Λοιποί φόροι και τέλη

43.193,31

 

29.538,94

 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

219.131,99

 

206.933,40

 

Λοιπές υποχρεώσεις

359.114,56

 

386.959,31

 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

3.992,15

 

0,00

 

Σύνολο

983.723,95

 

1.081.289,58

 

Σύνολο υποχρεώσεων

983.723,95

 

1.081.289,580

 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

1.235.160,82

 

1.489.777,71

 

ΙΩΝΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε.

Αρ. ΓΕΜΗ 1220401000

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος, περιόδου 1.1.2015 - 31.12.2015

           
 

31/12/2015

 

31/12/2014

   

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

441.588,23

 

571.290,36

   

Λοιπά συνήθη έσοδα

81.000,00

 

0,00

   

Παροχές σε εργαζόμενους

-126.577,02

 

-160.588,46

   

Λοιπά έξοδα και ζημιές

-551.974,71

 

-320.150,50

   

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

-155.963,50

 

90.551,40

   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-1.087,76

 

-10.790,76

   

Αποτέλεσμα προ φόρων

-157.051,26

 

79.460,64

   

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

-157.051,26

 

79.760,64

   

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΙΔΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

Λεωφ. Ηρακλείου 202
Νέα Ιωνία Τ.Κ. 12345
Προσβασιμότητα με ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας
Και Λεωφορεία Α8,602,500 (Στάση Τροχονόμου)
Τηλέφωνο: 210 - 2715350-51
Fax: 210 - 2715354
Email: ionioae@gmail.com
Web: www.ionio-iatriki.gr

ΑσθενοφόροΓια άμεση και έκτακτη μεταφορά από και προς το σπίτι σας, εκτελούνται συνοδείες ασθενών με ασθενοφόρα από έμπειρο προσωπικό.