ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2013
PDF
Εκτύπωση
E-mail

Παρασκευή, 02 Ιούλιος 2013 12:15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»

ΑΡ. ΜΑΕ. 28435/01ΑΤ/Β/93/1963 

==============

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρεία και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κκ Μέτοχοι της Εταιρίας σε Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε ορισθεί αρχικά για τις 30.6.2013 και λόγω ματαίωσης αυτής, επειδή δεν συντελέστηκε η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία, που θα λάβει χώρα στις 28.7. 2013, ημέρα Κυριακή  και ώρα  20:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Νέα Ιωνία, Λ. Ηρακλείου 202, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

1.                  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 – 31.12.2012 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.

2.                  Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2012 – 31.12.2012

3.                  Πρόταση μετεγκατάστασης.

4.                 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την εταιρία με 3ετή   θητεία.

5.                 Ενέργειες δικαστικές και εξωδικαστικές για την είσπραξη των οφειλών Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων προς την εταιρία.

6.                  Αναζήτηση ρευστότητας (cash flow) για την εταιρία

7.                  Ενημέρωση περί των μειώσεων του κόστους

 

 

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.                               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΙΔΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

Λεωφ. Ηρακλείου 202
Νέα Ιωνία Τ.Κ. 12345
Προσβασιμότητα με ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας
Και Λεωφορεία Α8,602,500 (Στάση Τροχονόμου)
Τηλέφωνο: 210 - 2715350-51
Fax: 210 - 2715354
Email: ionioae@gmail.com
Web: www.ionio-iatriki.gr

ΑσθενοφόροΓια άμεση και έκτακτη μεταφορά από και προς το σπίτι σας, εκτελούνται συνοδείες ασθενών με ασθενοφόρα από έμπειρο προσωπικό.