ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2015
PDF
Εκτύπωση
E-mail

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015 10:12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»

 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. ΜΑΕ. 28435/01ΑΤ/Β/93/1963 

 

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 1.7.2015 απόφασή του και με τη διαπίστωση της μη επιτευχθείσης απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά τη ορισθείσα τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Ν. Ιωνία Αττικής, Λ. Ηρακλείου αρ. 202, 1ος όροφος  καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Ν. Ιωνία Αττικής, Λ. Ηρακλείου αρ. 202, 1ος όροφος για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

1.                  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.

2.                  Επανέγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2013– 31.12.2013 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.

3.                  Επανέγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 – 31.12.2012 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.

4.                  Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014

5.                  Πρόταση μετεγκατάστασης.

6.                  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την εταιρία με 2ετή   θητεία.

7.                  Ενέργειες δικαστικές και εξωδικαστικές για την είσπραξη των οφειλών Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων προς την εταιρία.

8.                  Αναζήτηση ρευστότητας (cash flow) για την εταιρία.

9.                  Ενημέρωση περί των μειώσεων του κόστους.

10.              Θέματα προσωπικού.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας.

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος

Παντελής Τούντας

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΙΔΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

Λεωφ. Ηρακλείου 202
Νέα Ιωνία Τ.Κ. 12345
Προσβασιμότητα με ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας
Και Λεωφορεία Α8,602,500 (Στάση Τροχονόμου)
Τηλέφωνο: 210 - 2715350-51
Fax: 210 - 2715354
Email: ionioae@gmail.com
Web: www.ionio-iatriki.gr

ΑσθενοφόροΓια άμεση και έκτακτη μεταφορά από και προς το σπίτι σας, εκτελούνται συνοδείες ασθενών με ασθενοφόρα από έμπειρο προσωπικό.